Thorslundkagge
toppbild-lankar12

Ekfatens betydelse


Att lagra drycker är en spännande resa och ekträet är som skapat för ändamålet. Tack vare dess hårdhet och flexibilitet går det att forma och använda till tunntillverkning. Träets höga täthet och innehåll av tyloser och ekstraktiva ämnen gör ekfat väl lämpade för vidareförädling av drycker. 

Det särpräglade svenska klimatet ger eken som växer här en unik karaktär.

Jord

Jordmånen på den plats där eken slagit rot påverkar trädets växtkraft. Ekens smakegenskaper påverkas också av jordmånen eftersom trädet livnär sig på de näringsämnen som finns i marken.

Vatten

Ekens tillgång till vatten på växtplatsen, nederbörd vid lagring av material, fukttillförsel vid rostning eller kolning av tunnan och fuktförhållandet vid lagring av de fyllda faten påverkar också slutresultatet.

Eld

Fatet rostas eller kolas under olika lång tid, vid olika temperaturer och med olika metoder. Det ger stora effekter på de ekstraktiva ämnena, på virkets sammansättning och därmed på dryckens utveckling.

Luft

Hur drycken som lagrats på ett fat till sist smakar påverkas av klimat och vind vid lagring av material, av förhållandena under rostning eller kolning av fatet liksom vid lagring av de fyllda faten.


Om olika eksorter....


Vad innehåller ek...


Resultat från vår studie...